Statut

    STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
TECHNIKÓW MEDYCZNYCH RADIOTERAPII

ROZDZIAŁ I
NAZWA , SIEDZIBA WŁADZ I TEREN DZIAŁANIA

§1
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, w skrócie OZZTMR zwany
dalej Związkiem, utworzony został wolą delegatów techników radioterapii na I
Ogólnopolskim Zjeździe Techników Radioterapii w dniach 26-27.06.1993 r. w Gdańsku.
§2
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto Bielsko – Biała.

ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§4
1. Związek może tworzyć na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oddziały terenowe Związku w
placówkach ochrony zdrowia zatrudniających techników medycznych radioterapii.
a. Przez pojęcie Technik Medyczny Radioterapii należy rozumieć pracowników
medycznych posiadających uprawnienia do pracy w zawodzie technik
elektroradiolog lub Elektroradiolog zatrudnionych w krajowych jednostkach
prowadzących terapię z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
2. Rejestr oddziałów terenowych Związku prowadzi Zarząd Krajowy na podstawie podjętych
w tym celu uchwał.
3. Terenowym oddziałem Związku jest „ Regionalno-Ośrodkowe Koło OZZTMR ”
posiadające osobowość prawną.
4. Związek może tworzyć, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, a także dokonywać
wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych dozwolonych przez prawo.
§5
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i prowadzi
działalność mającą na celu w szczególności:
1. bieżącą ochronę interesów zawodowych techników medycznych radioterapii,
2. obronę ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno
zbiorowych jak i indywidualnych.
§6
Związek ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Związek może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych związków o
takim samym lub podobnym działaniu.
§8
Nazwa Związku stanowi jego własność i podlega ochronie prawnej.
§9
Związek jest niezależny od pracodawców, organów administracji państwowej, samorządowej,
organizacji politycznych oraz innych organizacji.
§10
1. Związek zrzesza pracowników medycznych zatrudnionych na stanowisku technika
elektroradiologii, technika radioterapii, elektroradiologa bez względu na podstawę
stosunku pracy w krajowych ośrodkach onkologiczno-radioterapeutycznych.
2. Członkami Związku mogą być także technicy medyczni radioterapii, którzy:
a. przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenia przedemerytalne,
b. posiadają status bezrobotnego,
c. przebywają na świadczeniu rehabilitacyjnym.
3. Osobom, które nie mają uprawnień do zrzeszania się w Związku, a które w sposób
szczególny zasłużyły się dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać członkostwo
honorowe na podstawie wniosku złożonego przez Zarząd Krajowy.
4. Członkami Związku mogą być także technicy elektroradiologii, elektroradiolodzy którzy
chcą podnosić swoją wiedzę w dziedzinie Radioterapii.

ROZDZIAŁ III
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§11
Celem Związku jest w szczególności:
1. Integracja środowiska techników medycznych radioterapii, reprezentowanie wspólnego
stanowiska wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz
stowarzyszeń zawodowych.
2. Ochrona zawodu Technika Elektroradiologii, Elektroradiologa.
3. Działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych techników radioterapii
4. Współdziałanie na szczeblu terenowym i centralnym ochrony zdrowia, z towarzystwami
naukowymi, szkołami wyższymi i szkołami policealnymi oraz jednostkami badawczorozwojowymi
w kraju i za granicą.
5. Działanie w celu poprawy warunków pracy, warunków socjalno-bytowych techników
radioterapii.
§12
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie zjazdów i posiedzeń w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
3. Występowanie do organów państwowych z projektami doskonalenia prawa pracy oraz
opiniowanie rozporządzeń i ustaw dotyczących zawodu technika elektroradiologa i zawodu
Elektroradiologa
4. Występowanie w obronie interesów zbiorowych i indywidualnych członków Związku.
5. Prowadzenie rokowań zbiorowych dotyczących warunków pracy i płacy oraz zawierania
układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa
pracy.
6. Opiniowanie wyników badań i kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów prawa pracy oraz
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.
8. Podejmowanie decyzji o formach protestu.
9. Udział w kształtowaniu płac techników medycznych radioterapii.
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13
1. Członkiem Związku może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający wykształcenie dające
podstawę do pracy zawodowej na stanowisku technika medycznego radioterapii zgodnie z §10
2. Członkowie przyjmowani są do Związku po podjęciu stosownej uchwały przez Regionalno-
Ośrodkowe Koła Związku na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.
3. Osoba nie przyjęta na członka Związku ma prawo odwołania się w terminie 21 dni od daty
doręczenia uchwały Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku do Zarządu Krajowego, którego
uchwała w tej kwestii jest ostateczna.
4. Zarząd Krajowy zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku
dotyczącego osoby, o której mowa w pkt. 3, podjąć ostateczną decyzję i powiadomić o niej
wnioskodawcę.
§14
Członek Związku ma prawo w szczególności do:
1. Uczestniczenia w zjazdach i posiedzeniach naukowych.
2.Uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach Związku zgodnie z
postanowieniem niniejszego Statutu.
3. Wybierania i bycia wybieranym do władz Związku.
4. Występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku.
5. Uzyskiwania bieżącej informacji o decyzjach i działalności władz Związku.
6. Udziału w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego
osoby.
§15
Członek Związku zobowiązany jest w szczególności do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku.
2. Uczestniczenia w realizacji statutowych celów Związku.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd
Delegatów.
§16
Członkostwo w Związku wygasa wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku przedstawionego na piśmie przez członka Związku
właściwemu Zarządowi Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku,
2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Krajowego z powodu nieprzestrzegania
przez członka postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Związku, a w szczególności
nie płacenia składek członkowskich lub ze względu na jego działanie prowadzone na szkodę
Związku,
3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
4. śmierci członka
5. utraty zatrudnienia, chyba że zachodzi jedna z okoliczności określonych w §10
6. Osoba która przestała być członkiem Związku w przypadkach określonych w pkt 1,2,3,5 może
ubiegać się o ponowne przystąpienie do Związku po upływie co najmniej 13 miesięcy licząc od
dnia złożenia rezygnacji lub skreślenia z listy członków
7. W szczególnych przypadkach Zarząd Krajowy na mocy uchwały może wpisać osobę
ubiegającą się o członkostwo w Związku z pominięciem czasu karencji określonym w pkt.6

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA I WŁADZE ZWIĄZKU

§17
1. Władzami krajowymi Związku są:
a. Krajowy Zjazd Delegatów
b. Zarząd Krajowy
c. Krajowa Komisja Rewizyjna
d. Krajowa Rada Przewodniczących
2. Członkowie władz Związku, o których mowa w pkt. 1 pełnią swoje funkcje społecznie oraz
wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.
4. Sposób wyborów do organów związkowych ujętych w Statucie określa Ordynacja Wyborcza.
5. Związek obraduje poprzez organizowanie:
1) Krajowego Zjazdu Delegatów
2) Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
3) Posiedzeń Plenarnych Zarządu Krajowego
4) Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowego z udziałem Krajowej Rady
Przewodniczących i Krajowej Komisji Rewizyjnej
§18
Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na dwa lata, a jego termin, miejsce oraz porządek
obrad ustala Zarząd Krajowy w porozumieniu z komitetem organizacyjnym Zjazdu i podaje do
wiadomości członkom Związku nie później niż 6 miesięcy przed Zjazdem.
§19
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów oprócz spraw przewidzianych w
niniejszym Statucie należy:
a) Wybór Zarządu Krajowego.
b) Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej.
c) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielanie mu absolutorium.
d) Rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej i udzielanie jej
absolutorium.
e) Uchwalanie zmian Statutu.
f) Uchwalanie programu i kierunku działalności programowej Związku.
g) Podjęcie decyzji o likwidacji Związku.
h) Wydawanie wiążących uchwał.
i) Dokonywanie interpretacji Statutu.
2. Przy wyborach władz Związku, o których mowa w §17 ust. 1 obowiązuje zasada
bezpośredniości i tajności. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana spośród
delegatów Zjazdu. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie władz Związku.
3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są prawomocne:
a. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów są prawomocne, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania.
Uchwały zapadają zwykła większością głosów.
b. Dopuszcza się wyznaczenie w tym samym dniu drugiego terminu Krajowego
Zjazdu Delegatów. W przypadku braku kworum w drugim terminie uchwały
zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
4. Obrady Krajowego Zjazdu Delegatów są jawne dla członków Związku.
§20
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na podstawie:
a) uchwały Zarządu Krajowego lub
b) uchwały Krajowej Komisji Rewizyjnej na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zarządów
Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku lub w innych nadzwyczajnych wypadkach.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu jednego miesiąca od dnia
podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowy lub Krajową Komisję Rewizyjną.
3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.
4. Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów są prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej 50% delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów.
§21
1. Zarząd Krajowy składa się z 7-8 członków wybieranych i odwoływanych przez Krajowy Zjazd
Delegatów. Liczbę członków ustala Krajowy Zjazd Delegatów
2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
a. Przewodniczący
b. dwóch wiceprzewodniczących
c. sekretarz
d. skarbnik
e. 2-3 członków
3. Kadencja Zarządu Krajowego trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą pełnić równocześnie innech funkcji w strukturach
związku.
5. Członkowie Zarządu Krajowego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Zarząd Krajowy działa na podstawie niniejszego Statutu, innych przepisów prawa oraz
własnego regulaminu szczegółowo określającego organizację pracy, zakres i tryb działania,
który następnie podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
7. Zarząd Krajowy odbywa posiedzenia plenarne co 6 miesięcy, a w razie potrzeby częściej, w
siedzibie Zarządu lub w innym miejscu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia
plenarnego.
8. Plenarne posiedzenie otwiera i prowadzi przewodniczący Zarządu Krajowego lub osoba przez
niego wskazana ze składu Zarządu.
9. W posiedzeniu plenarnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Krajowej
Komisji Rewizyjnej.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy może zwołać posiedzenie
niejawne.
11. Zarząd Krajowy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków,
przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Krajowego.
12. Członkowie Zarządu Krajowego ustępujący wskutek wygaśnięcia mandatu mogą być wybierani
ponownie.
13. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Krajowego w czasie trwania kadencji skład Zarządu
Krajowego może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez sam Zarząd Krajowy w
liczbie nie większej niż 3 osoby pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym posiedzeniu
Krajowego Zjazdu Delegatów.
14. W przypadku ustania stosunku pracy członka Zarządu Krajowego w krajowych ośrodkach
onkologiczno-radioterapeutycznych jego mandat wygasa. Przez okres 3 miesięcy od daty ustania
stosunku pracy musi dokonać rozliczenia funkcyjnego.
15. Mandaty wszystkich członków Zarządu Krajowego, w tym również wybranych w czasie trwania
kadencji, wygasają z dniem odbycia Krajowego Zjazdu Delegatów w roku zakończenia kadencji tj.,
co 4 lata.
§22
1. Do zakresu działalności Zarządu Krajowego należy:
a) bieżące reprezentowanie Związku w kraju wobec władz, organów administracji
państwowej, samorządowej, pracodawców techników medycznych radioterapii, a także
innych organizacji, instytucji i społeczeństwa.
b) bieżące kierowanie pracami Związku,
c) podejmowanie uchwał związkowych i wytycznych programowych Związku,
d) ustalanie budżetu Związku,
e) zarządzanie majątkiem Związku,
f) organizowanie posiedzeń, zjazdów i szkoleń,
g) tworzenie majątku Związku,
h) wydawanie zarządzeń,
2. Kompetencje przewodniczącego Zarządu Krajowego ustala Krajowy Zjazd Delegatów na
wniosek członków Zarządu Krajowego.
3. Kompetencje pozostałych członków Zarządu Krajowego ustala przewodniczący Zarządu.
4. Kompetencje, o których mowa w pkt. 2 i 3 podejmowane są stosownymi uchwałami.
5. Zarząd Krajowy jest zobowiązany w ciągu 2 miesięcy, po upływie roku obrachunkowego,
sporządzić i złożyć Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radzie Przewodniczących, bilans
na ostatni dzień roku, rachunek wpływów i wydatków oraz sprawozdanie z działalności Zarządu
w tym okresie.
6. Zwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem Krajowej Rady Przewodniczących i
Krajowej Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się w ciągu 2 miesięcy po upływie roku
obrachunkowego w siedzibie Zarządu Krajowego lub w innym miejscu w terminie podanym w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Posiedzenia Krajowego.
§23
1. Do składania oświadczeń w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, zaciągania zobowiązań,
zawierania umów oraz podpisywania dokumentów w imieniu Związku upoważnione są osoby
uprawnione do reprezentowania Związku. Do reprezentowania Związku uprawniony są:
a. Przewodniczący Zarządu Krajowego z wyłączeniem pkt.2
b. lub 2 (dwóch) członków Zarządu Krajowego działający łącznie z wyłączeniem pkt.2
2. Do reprezentowania Związku w zakresie składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych Związku uprawniony jest:
a. przewodniczący Zarządu Krajowego z przynajmniej jednym członkiem Zarządu,
b. lub dwóch członków Zarządu działający łącznie w porozumieniu z przewodniczącym Zarządu
Krajowego.
3. Przewodniczący Zarządu Krajowego z przynajmniej jednym członkiem Zarządu lub dwóch członków
Zarządu działający łącznie w porozumieniu z przewodniczącym Zarządu Krajowego
mogą udzielić pełnomocnictwa szczególnego członkom Związku do reprezentowania Związku i
działania w jego imieniu w indywidualnie określonych sprawach.
4. Dokonywanie przez osoby uprawione do reprezentowania związku czynności takich jak zawieranie
umów, składanie zamówień, dokonywanie zakupów, których wartość przekracza 1% wpływów
Związku wymagana jest akceptacja Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.
5. Dokonywanie przez osoby uprawione do reprezentowania związku czynności takich jak zawieranie
umów, składanie zamówień, dokonywanie zakupów, których wartość przekracza 10% wpływów
Związku wymagana jest akceptacja Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6. Powyższe stosuje się odpowiednio do Regionalno-Ośrodkowego Koła OZZTMR.
§24
Do zaciągania zobowiązań, zakupów, których wartość przekracza 1/4 części wpływów, a które
nie są ujęte w planie budżetowym, Zarząd Krajowy powinien uzyskać zgodę Krajowej Rady
Przewodniczących.
§25
1. W skład Krajowej Rady Przewodniczących wchodzą wszyscy przewodniczący Regionalno-
Ośrodkowych Kół Związku.
2. Krajowa Rada Przewodniczących z własnego grona wybiera przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Krajowej Rady Przewodniczących wybierany jest raz na dwa lata.
4. Krajowa Rada Przewodniczących zwoływana jest na wniosek Zarządu Krajowego raz w
roku, a w razie uzasadnionej konieczności częściej.
5. Do zakresu działalności Krajowej Rady Przewodniczących należy:
a) zatwierdzanie stanu wpływów i wydatków za rok obrachunkowy
b) zatwierdzanie planu budżetowego na nowy rok obrachunkowy
c) podejmowanie między zjazdami Krajowego Zjazdu Delegatów
wiążących uchwał
d) zatwierdzanie wysokości odpraw, zasiłków i innej pomocy materialnej dla członków
Związku
e) ustalanie wysokości budżetu Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku
f) przyjmowanie sprawozdania Zarządu Krajowego z rocznej działalności
g) wnoszenie projektów i propozycji działalności Związku
§26
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 4 (czterech) członków wybieranych i
odwoływanych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Ostateczną liczbę członków ustala
Krajowy Zjazd Delegatów. Zmniejszenie liczby członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
do 50% nie wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) przewodniczący
b) wiceprzewodniczący
c) 2 członków
3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji i jego
zastępcę, a w miarę potrzeby sekretarza Komisji w głosowaniu tajnym.
4. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
5. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach
Związku.
6. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu oraz własnego
regulaminu szczegółowo określającego organizację pracy.
8. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb
postępowania, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
9. Krajowa Komisja Rewizyjna może uczestniczyć w posiedzeniach plenarnych Zarządu
Krajowego z wyjątkiem sytuacji określonej w §21 pkt..10.
10.W miejsce członka Krajowej Komisji Rewizyjnejn ustępującego przed wygaśnięciem
mandatu Krajowa Komisja Rewizyjna może powołać nowego członka, przy czym liczba
powołanych członków nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej. Powołani członkowie Komisji powinni być przedstawieni Zarządowi
Krajowemu oraz zatwierdzeni na najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów.
11.Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej ustępujący wskutek wygaśnięcia mandatu mogą
być wybierani ponownie.
12.Mandaty wszystkich członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, w tym również powołanych
w trakcie trwania kadencji, wygasają z dniem odbycia się Krajowego Zjazdu Delegatów w roku
zakończenia kadencji tj. po 4 latach.
§27
Do zakresu działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) Nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej Związku.
2) Sprawdzanie zgodności działania z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami
Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Krajowego.
3) Kontrolowanie prawidłowości działania Zarządów Regionalno-Ośrodkowych Kół
Związku.
4) Przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego za każdy kolejny rok.
5) Przyjmowanie bilansu wpływów i wydatków po upływie roku obrachunkowego.
6) Przyjmowanie budżetu Związku na nowy rok.
7) Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Związku.
8) Wnioskowanie do Zarządu Krajowego w sprawie podejmowania uchwał.
9) Składanie sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
10) Współpraca z Zarządem Krajowym
§28
1. W razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu Krajowego lub gdy Zarząd z innych
powodów nie może działać, Krajowa Komisja Rewizyjna deleguje na okres dwóch
miesięcy 2 (dwóch) członków Komisji do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu Krajowego i w tym samym terminie zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w
celu dokonania wyboru Zarządu Krajowego. Przy wykonywaniu czynności członków
Zarządu Krajowego w sytuacji o której mowa wyżej, wymagane jest łączne współdziałanie
przynajmniej 2 (dwóch) osób
2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na
pisemny wniosek co najmniej 1/2 Zarządów Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku lub w
innych uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien odbyć się w
ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wymaganych wniosków.
§29
1. Podstawową strukturą Związku są Regionalno-Ośrodkowe Koła Związku.
2. Regionalno-Ośrodkowe Koło Związku działa na terenie ośrodka onkologicznoradioterapetycznego
w danym regionie.
3. Podział terytorialny działalności Kół Związku określa Zarząd Krajowy, a zatwierdzenia
dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Władzami Regionalno-Ośrodkowego Koła Związku jest Zarząd Regionalno-Ośrodkowego
Koła w składzie:
1)przewodniczący
2)wiceprzewodniczący
3) skarbnik-sekretarz
5. Zarządy Regionalno-Ośrodkowych Kół Związku działają na podstawie niniejszego Statutu,
programu działalności Związku, przepisów wewnętrznych Związku, uchwał Zarządu
Krajowego, zarządzeń oraz własnego regulaminu szczegółowo określającego organizację pracy,
który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy.
6. Kadencja Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła trwa 4 lata.
7. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła nie mogą równocześnie:
a) być członkami władz Związku, za wyjątkiem wymienionych w §17 pkt. 1 ppkt. d,
b) pełnić funkcji kierownika, zastępcy kierownika zespołu techników medycznych
radioterapii,
c) podlegać bezpośrednio pracodawcy,
8. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.
9. Zarząd Regionalno-Ośrodkowego Koła w swojej działalności odbywa zebrania związkowe nie
rzadziej niż raz na kwartał, a w razie konieczności częściej.
10. Zarząd Regionalno-Ośrodkowego Koła może w określonych sprawach podejmować
uchwały dotyczące spraw własnych.
11. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła w czasie trwania
kadencji z ważnej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby członków Zarządu,
Regionalno-Ośrodkowe Koło przeprowadza wybory uzupełniające w terminie 30 dni od dnia
ustąpienia członka Zarządu i o zmianie informuje Zarząd Krajowy.
12. Mandaty wszystkich członków Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła, w tym również
wybranych w trakcie trwania kadencji wygasają w roku zakończenia kadencji tj. po 4 latach.
13. Członkowie Zarządu Regionalno-Ośrodkowych Kół ustępujący wskutek wygaśnięcia
mandatu mogą być wybierani ponownie.
§30
Do zakresu działalności Zarządu Regionalno-Ośrodkowego Koła należy:
1) Reprezentowanie Związku wobec władz samorządowych, pracodawców a także
innych instytucji, organizacji i społeczeństwa.
2) Kierowanie pracami Koła Związku.
3) Zarządzanie majątkiem Koła Związku.
4) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku oraz
zgłaszanie Zarządowi Krajowemu stanu rejestru członków Związku zgodnie z procedurą
przepisów wewnętrznych.
5) Branie czynnego udziału w pracach Związku.
6) Występowanie w obronie praw techników radioterapii.
7) Przestrzeganie zarządzeń Zarządu Krajowego.
8) Wykonywanie czynności określonych wewnętrznym regulaminem pracy Związku.
9) Składanie wniosków i projektów do Zarządu Krajowego
10) Inne działania podejmowane na podstawie uchwał Zarządu Krajowego.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§31
1. Fundusze Związku tworzone są w szczególności z:
1) składek członkowskich
2) darowizn, zapisów i dotacji
3) dochodów z majątku Związku
2. Za gospodarowanie Funduszem i majątkiem Związku odpowiedzialny jest Zarząd
Związku i Skarbnik.
§32
Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej, a głównie na
działalność organizacyjną, informacyjną i szkoleniową.
§33
1. Wysokość składki członkowskiej technika medycznego radioterapii pracującego na
podstawie umowy o pracę ustala Krajowy Zjazd Delegatów jednak nie może być większa
niż 1% wynagrodzenia zasadniczego umowy o pracę.
2. Wysokość składki członkowskiej technika medycznego radioterapii pracującego na
podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu ustala Krajowy
Zjazd Delegatów jednak nie może być większa niż 1% średniego wynagrodzenia
zasadniczego w kraju w danym roku kalendarzowym.
3. Gospodarka finansowa OZZTMR jest jawna dla członków Związku.
§34
Zasady rozdzielania funduszu uzyskanego ze składek członkowskich zatwierdza Krajowa Rada
Przewodniczących na wniosek Zarządu Krajowego.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35
1. W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu, a dotyczących jego interpretacji,
ostateczne uchwały i decyzje podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów, a w okresie pomiędzy
zjazdami Zarząd Krajowy.
2. Przepisy uzupełniające ogólne postanowienia statutu oraz przepisy istotne z punktu
widzenia prawidłowego funkcjonowania struktur OZZTMR zostały zawarte w
Regulaminie Przepisów Wewnętrznych OZZTMR.
3. Uchwały i decyzje o których mowa w pkt.1 są wiążące, nie podlegają odwołaniu i są
ostateczne.
§36
Zmiany w Statucie mogą być dokonane tylko uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów.
§37
Związek oraz Regionalno-Ośrodkowe Koła Związku nabywają osobowość prawną z dniem ich
zarejestrowania w Krjowym Sadzie Rejestrowym.
§38
1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana
przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Cały majatek związku zostaje rozdysponowany zgodnie z decyzja podjetą podczas
ostatnigo Zjazdu Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Liwidacyjna sporządza sprawozdanie
likwidacyjne które składa we właściwym Sądzie.

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
uchwalono na XVI Krajowym Zjeździe Delegatów w Kielcach
w dniu 16 września 2017 roku.
Treść niniejszego Statutu uchwalono i zakończono na VII §38 pkt.3